Sie sind hier

Alain Hurtado

Eis Kandidaten

46 Joer

Mécanicien industriel et de maintenance
President vun der Jugendkommissioun
President Magix Gimix
Elterevertriedung, Member vun der Schoulkommission
Comitésmember vun de Bratzelgecken Waasserbëlleg
Comitésmember vum Syndicat du tourisme
Waasserbëlleg